Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

Галузь знань – 14 «Електрична інженерія»

Кваліфікація – «технік-електрик»

Випускники можуть обіймати посади:

 • техніка з налагодження та випробування;
 • техніків-енергетиків;
 • техніків-конструкторів;
 • монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання, керування;
 • наладчик пристроїв і апаратури автоматичного контролю, регулювання, керування;
 • електрослюсар з ремонту і обслуговування автоматики і засобів вимірювання електростанції.

Фахівці, які отримали спеціальність, мають можливість працювати на підприємствах і установах з дослідження, проектування і виробництва електрообладнання, монтажу та експлуатації електричних систем, електропостачальних компаніях, проектних організаціях, промислових підприємствах, морських та річкових портах.

Технік – електрик підготовляється як безпосередній організатор виробничого процесу на дільниці, в бригаді, зміні з монтажу та налагодження електрообладнання і як виконавець в проектно- конструкторських, науково-дослідних і пуско-налагоджувальних організа- ціях різних галузей народного господарства.

Чим займається технік-електрик:

1 виробничо-технологічна діяльність:

 • монтаж силового та освітлювального обладнання, електричних мереж;
 • забезпечення технологічного процесу;
 • випробовування і налагодження пристроїв електрообладнання;

2 виробничо-експлуатаційна діяльність:

ремонт, реконструкція і експлуатація електроустаткування промислових і цивільних будинків;

3 організаційно – управлінська діяльність:

 • організація роботи колективу виконавців;
 • планування та організація монтажних, ремонтних та експлуатаційних робіт;
 • вибір оптимального рішення при плануванні робіт;
 • забезпечення заходів з охорони праці та техніки безпеки на об’єкті.

Випускник спеціальності повинен вміти:

 • виконувати монтаж силового та освітлювального обладнання, електропроводки, кабельних і повітряних ліній у відповідності з проектом виробництва робіт, робочими кресленнями, вимог нормативних документів;
 • організовувати роботу з приймання та складування матеріалів, конструкцій, щодо раціонального використання будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів, технологічного оснащення;
 • контролювати технологічну послідовність виконання робіт, дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки та захисту навколишнього середовища;
 • експлуатувати електрообладнання промислових і цивільних будинків з урахуванням енергозберігаючих технологій;
 • ремонтувати й усувати несправності електрообладнання;
 • проводити випробування та налагодження електрообладнання;
 • розробляти технологічну документацію відповідно до діючих нормативних документів;
 • читати і виконувати робочі креслення електрооблад- нання, електричних мереж;
 • виконувати технічні розрахунки за вибором електрообладнання, проводів та кабелів;
 • розраховувати основні техніко-економічні показники діяльності ділянки і оцінювати їх ефективність;
 • використовувати інформаційні технології в професійній діяльності.

Сфера професійних знань техніка-електрика:

 • класифікація електротехнічних матеріалів і виробів, їх властивості та область застосування;
 • пристрій, принцип дії та основні технічні характеристики електрообладнання;
 • принцип роботи і технічні характеристики електрови- мірювальних приладів;
 • методи розрахунку електричних навантажень, вибору захисної апаратури;
 • правила експлуатації та методи огляду електроуста- новок;
 • правила улаштування електро установок ( ПУЕ);
 • технологія і організація робіт з монтажу, експлуатації та ремон ту електроустановок;
 • методи налагодження електро обладнання;
 • державні та галузеві нормативні документи з монтажу, налагод ження та експлуатації електроустановок споживачів;
 • норми приймально-здавальних випробувань електро- обладнання;
 • основні правила виконання та оформлення робочих креслень і схем;
 • методику розрахунку основних техніко-економічних показників діяльності організації (підприємства);
 • правила і норми охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та захисту навколишнього середовища.

Також випускник, який закінчив навчання з кваліфікацією «технік-електрик», повинен мати уявлення про основні науково-технічні напрямки розвитку електротехнічної галузі, про способи енергозбереження та про вітчизняний та зарубіжний досвід виробництва електромонтажних та пуско-налагоджувальних робіт.

Де продовжити навчання

Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання на денному або заочному відділеннях у вищих навчальних закладах України:

 • Одеський національний політехнічний університет;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Київський національний транспортний Університет.

Укладено договори із ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації про безперервну фахову освіту, що передбачають пільговий вступ випускників коледжу на 2-3 курси цих закладів.