Виставки

ПОСТІЙНО  ДІЮЧІ  ВИСТАВКИ

І. Історія України

 1. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. – К. : Дніпро, 1991. – 335 с.
 2. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани запорозької січі. – К. : Либідь, 1993. – 280 с.
 3. Аркас М. Історія України-Русі. – Одеса : Маяк, 1994. – 390 с.
 4. Велика історія України : у 2-х томах. – К. : Глобус, 1993.
 5. Верстюк В.Ф. та ін. Україна від найдавніших часів до сьогодення. – К. Наук. думка, 1995. – 690 с.
 6. Грабовський С. та ін. Нариси з історії українського державотворення. – К. : Генеза, 1995. – 602 с.
 7. Давня історія України : у 2-х т. – К. : Либідь, 1994.
 8. Іващенко О.М., Поліщук Ю.М. Історія україни в опорних таблицях. – К. : Генеза, 1999. – 303 с.
 9. Історія України та її державності / за ред. Л.Є.Дещинського. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 367 с.
 10. Коваленко Г. Українська історія. Оповідання з історії України. – К. : Велес, 1993. – 176 с.
 11. Коваль А.П. Походження назв поселень України. – К. : Либідь, 2001. – 304 с.
 12. Крип’якевич І. Коротка історія України. – К. : Україна, 1993. – 93 с.
 13. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України : події, факти, дати. – К. : Зодіак-еко, 1993. – 174 с.
 14. Культура і побут населення України. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.
 15. Литвиненко М.А. Джерела історії України. – Харків, 1970. – 204 с.
 16. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття / Український католицький університет ім. Св. Климента Папи. – Рим, 1989; Київ, 1994. – 410 с.
 17. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків : у 3-х т. – К. : Наук. думка, 1990.

2. Державна мова та культура

 1. Бугаєнко Л.П. Українська мова за професійним спрямуванням. – Одеса, 2016. – 164 с.
 2. Вихованець І.Р. Таїна слова. – К., 1990.- 284 с.
 3. Головащук С. І. Українське літературне слововживання. – К. : Вища шк., 1995. – 319 с.
 4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк : БАО, 2006. – 480 с.
 5. Історія української мови : хрестоматія / упоряд. : С. Я. Єрмоленко та ін. К. : Либідь, 1996. – 288 с.
 6. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. К. : Либідь, 1995. – 312 с.
 7. Кононенко В. Рідне слово. – К. : Богдана, 2001. – 303 с.
 8. Мацюк З. Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К. : Каравела, 2006. – 340 с.
 9. Пазяк О.М. та ін. Українська мова : практикум. – К. : Либідь, 2001. – 380 с.
 10. Пазяк О.М., Ктсіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К. : Вища шк., 1995. – 239 с.
 11. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К. : Либідь, 1998. – 296 с.
 12. Сучасна українська мова / за ред. О.Д.Пономарева. – К. Либідь, 2001. – 400 с.
 13. Терещенко В. Панченков А. Український правопис: методика реалізації. – Харків : Соняшник, 2019. – 255 с.
 14. Грушевський М. С. Духовна Україна. – К. : Либідь, 1994. – 556 с.
 15. Лепеха Т.В. Українознавство. – К. : Просвіта, 2005. – 374 с.
 16. Українське народознавство / за ред.. С.П.Павлюка та ін. – Львів : Фенікс, 1994. – 608 с.

3. Україна – моя Батьківщина

 1. Аркас М. Історія України-Русі. – К., 1990. – 398 с.
 2. Архів Коша Нової Запорізької Січі. – К., 1994. – 230 с.
 3. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігіозних поглядах та віруваннях. – К. : Довіра, 1993. – 414 с.
 4. Вінграновський М. Чотирнадцять столиць України. – Одеса : Маяк, 1996. – 56 с.
 5. Воропай О. Звичаї українського народу. – К. : Школа, 2006. – 383 с.
 6. Грушевський М. Предок. – К. : Веселка, 1990. – 245 с.
 7. Грушевський М. Про старі часи на Україні. – К. Обереги, 1991. – 104 с.
 8. Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К. : Веселка, 1991. – 46 с.
 9. Історія української культури / І. Крип’якевич. – К. : Либідь, 2000. – 656 с.
 10. Кониський Г. Історія русів. – К. : Рад. письм. 1991. – Репринт. 1846 р.
 11. Культура і побут населення України. – к. Либідь, 1993. – 288 с.
 12. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К. : Обереги, 1992. – 82 с.
 13. Народна пам’ять про козацтво. – Запоріжжя, 1991. – 302 с.
 14. Нащадки святої трійці / О.Братко-Кутинський. – К. : Білий птах, 1992. – 86 с.
 15. Паладій Я. Абетка з історії України. – К., 1993. – 30 с.
 16. Смолій В.А. Гуржій О.Ш. Як і коли почала формуватися українська нація. – К. : Наук. думка, 1991. – 112 с.
 17. Україна : на межі тисячоліть. – Одеса : Друк, 2001. – 110 с.
 18. Українські народні думи та історичні пісні. – К. : Веселка, 1990. – 240 с.