Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг якості освіти у закладах фахової передвищої освіти проводиться відповідно до пункту 2 статті 17 розділу IV Закону України «Про фахову передвищу освіту»:

2. Система забезпечення закладами фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає:

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам – за наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти;

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них.

Система внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців у Відокремленому структурному підрозділі «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка»» та якості освіти у цілому включає:

–  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм;

–  щорічне оцінювання й анкетування здобувачів освіти;

–  підвищення кваліфікації  педагогічних працівників;

– кадрове, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу.

Контроль якості результатів навчання є основою внутрішньої системи контролю, яка дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також визначає відповідність рівня набутих знань і вмінь здобувачами освіти, сформованих компетентностей вимогам нормативних документів щодо фахової передвищої та вищої освіти.

Контроль якості викладання в коледжі здійснюється у формі відкритих занять, взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, анкетування та самооцінювання.

Контроль за освітнім процесом здійснюється на основі Єдиного плану контролю навчально-виховної та методичної роботи на поточний навчальний рік. Система контролю охоплює різні види (оперативний, поточний, перспективний, постійний контроль). Йому передує робота з детального вивчення та подальшої аналітико-інформаційної обробки даних. Контролюючі функції посадових осіб передбачено в посадових інструкціях, на підставі яких за директором, його заступником, головами циклових комісій та завідувачем кафедри розподіляються конкретні напрями здійснення контролю. Координація внутрішнього контролю здійснюється на засіданнях педагогічної ради, методичні раді, на нарадах при директорові, адміністративних нарадах.

Про результативність та якість контролю в освітньому процесі свідчать показники навчальних досягнень здобувачів освіти, результати атестації здобувачів освіти та видача кількості дипломів з відзнакою.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти проводиться відповідно до Положення про організацію освітнього процесу та Положення про критерії та порядок оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

З метою отримання зворотного зв’язку зі здобувачами освіти щодо форм та методів навчання у коледжі діє система опитувань здобувачів освіти як один з механізмів реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Опитування здобувачів освіти щодо рівня відповідності методів навчання та викладання принципам студентоорієнтованості, що 88% здобувачів оцінюють викладання як таке, що базується та принципах студентоцентрованого навчання. Разом з тим, 12% відповіло, що не розуміють суті поставленого питання. 84% опитаних оцінюють методи навчання і викладання як такі, що відповідають специфіці майбутнього фаху та дозволяють досягти очікуваних результатів навчання.

Освітня діяльність педагогічного працівника – це важлива складова роботи закладів фахової передвищої освіти. Тому саме оцінювання якості роботи педагогічного складу дає уявлення про забезпечення якості освітньої діяльності в цілому. Для оцінювання професійної діяльності педагогічного працівника можливо виділити сталі напрямки – це загальні професійні характеристики, його педагогічна діяльність, науково-дослідна робота, методична та організаційна робота тощо.

Адміністрацією коледжу здійснюється постійний моніторинг якості педагогічного складу, спонукання педагогічних працівників до удосконалення процесів викладання і навчання.

Так, в 2022-2023 навчальному році педагогічні працівники коледжу брали участь у роботі Всеукраїнських та міжнародних конференцій:

 – Перезва О.В., Банарь Д.В., Халипенко В.П. – Двадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології».

 – Бугаєнко Л.П. – Міжнародна конференція, присвячена роковинам Ю.О.Карпенка, члена-кореспондента Академії наук України, доповідь «Художня інтерпретація мотиву самоти в поезії Василя Стуса»; Міжнародна наукова конференція «Інноваційні аспекти розвитку філологічних наук» 5 квітня 2023р., Польща, тези «Комунікативно-прагматичні параметри апосіопези в поетичному мовленні Ліни Костенко».

 – Кожина А.Г. – Міжнародний науковий семінар Centropa «Вивчення єврейської спадщини через дослідження в освітньому просторі».

 – Велієва М.В. – ІІ Міжнародна наукова конференція «Modernization of today`s science: experience and trends», наукова стаття «Вплив інформаційних технологій на цифрові компетентності викладачів в закладах фахової передвищої освіти України»; Міжнародна наукова конференція «Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень», наукова стаття «Впровадження STEM-освіти як інструменту розвитку особистості студентів в закладах фахової передвищої освіти України».

 – Гриценко Н.Г., Венгер А.С., Кострубіна К.І. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Регулювання та розвиток економічних процесів в сучасних умовах» для викладачів в рамках роботи VІ засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Транспортних технологій».

 – Венгер А.С. – П’ята міжнародна науково-технічна конференція ХНАДУ «Безпека на транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи» та Міжнародна конференція НТУ «Інтелектуальні транспортні системи: екологія, безпека, якість, комфорт».

За ініціативи Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти в 2022-2023 навчальному році створено робочі групи з розробки електронних підручників, в роботі яких беруть активну участь педагогічні та науково-педагогічні працівники – Волобуєва Т.В., Бєлецька О.М., Гриценко Н.Г., Кострубіна К.І., Хилипенко В.П. та інші.

В ІІ семестрі 2022-2023 навчального року Радою директорів закладів фахової передвищої освіти Одеської області був проведений огляд-конкурс кабінетів та лабораторій закладів фахової передвищої освіти Одеської області, за результатами якого кабінет біології та хімії коледжу посів І місце (завідувачі кабінетом Тихоненко І.В., Петрушевська Л.Д.).

За підсумками проведення обласних олімпіад серед студентів закладів фахової передвищої освіти Одеської області в 2022-2023 навчальному році здобувачі освіти коледжу вибороли 15 призових місць (керівники Бельчік М.О., Язаджи Л.В., Ненку Н.В., Новаченко І.Г., Скринник І.М., Тимошенко І.І., Петрушевська Л.Д., Леонідова А.О., Жуковська В.В., Шурпатенко Р.І., Катушкова Л.О., Перезва О.В., Грушицька І.Б. та інші)

Участь в огляді-конкурсі методичних розробок та віртуальних ресурсів серед закладів фахової передвищої освіти Одеської області виявила потужний потенціал педагогічного колективу коледжу: десять робіт відзначені конкурсною комісією як кращі в номінаціях:

– «Інноватика в організації дистанційного навчання студентів» – Кравчук В.Л.,

– «Інноватика в організації практичного навчання студентів, курсового (дипломного) проектування» – Шульга О.В.,

– «Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача» – Чернега Т.П., Новаченко І.Г., Перезва О.В.;

– «Інноватика в організації виховної роботи закладу освіти» – авторський колектив Петрушевська Л.Д., Чорновол Л.М., Леонідова А.О., Стойкова А.О.;

– «Інноваційна діяльність циклових комісій» – авторський колектив Венгер А.С., Кострубіна К.І., Перезва О.В.

З метою вдосконалення педагогічної майстерності та переймання кращого професійного досвіду, педагогічні працівники коледжу беруть участь в роботі усіх методичних об’єднань закладів фахової передвищої освіти Одеської області. Шість педагогічних працівників коледжу очолюють обласні методичні комісії:

 – Матяш В.М. – обласна методична комісія заступників директорів з навчальної роботи;

 – Караяні Н.В. – обласна методична комісія заступників директорів з виховної роботи;

–  Кравчук В.Л. – обласна методична комісія завідувачів відділень; 

– Чернега Т.П. – обласна методична комісія викладачів інженерної графіки;

 –  Шульга О.В. – обласна методична комісія викладачів охорони праці та БЖД;

 – Шурпатенко Р.І. – обласна методична комісія викладачів електротехніки;

 – Чорновол Л.М. – обласна методична комісія викладачів економічної і соціальної географії.

Діяльність педагогічного працівника оцінюється за критеріями:

1) базова освіта педагогічного працівника, додаткова освіта та підвищення кваліфікації;

2) рівень компетентності, що визначається знаннями та досвідом у визначеній галузі;

3) здатність займатися викладацькою діяльність;

4) здатність встановлювати контакти із зовнішнім і внутрішнім середовищем, з якими йому необхідно працювати;

5) відомість в своїй галузі.

Освітня діяльність, яку провадить педагогічний працівник, є цілісним комплексом робіт, що сприяють досягненню професіоналізму та якісної роботи. Перелік функцій, які має виконувати педагогічний працівник для забезпечення освітньої діяльності. Це:

 – підготовка навчальних курсів, їх методологічне й методичне забезпечення, вибір засобів інформаційної підтримки;

– авторська участь у підготовці навчальної літератури й навчально-методичних посібників;

– читання лекцій, практичних та індивідуальних занять;

– консультаційна й інша індивідуальна робота зі здобувачами освіти;

– підготовка розробок;

– підготовка відкритих лекцій, семінарів, конференцій;

– підготовка учасників олімпіад та конкурсів  різних рівнів;

– участь у конференціях, наявність друкованих праць;

– реалізація виховних функцій у процесі групової та індивідуальної роботи зі здобувачами освіти, під час неформального спілкування з ними;

– неперервний особистий і професійний розвиток, підвищення наукової та педагогічної компетентності й кваліфікації.

Для успішного виконання навчальних програм здобувачі освіти мають забезпечуватися крім високого рівня викладання ще й іншими ресурсами, які допомагають їхньому навчанню.

З метою забезпечення здобувачів освіти якісним навчальним контентом кожний освітній компонент (навчальна дисципліна) представлена відповідним навчально-методичним комплексом.

Складовими навчально-методичного забезпечення, які використовуються педагогічними працівниками коледжу в освітньому процесі для підготовки здобувачів освіти є:

підручники, навчальні посібники, конспект лекцій, методичні рекомендації до семінарських, практичних або лабораторних занять, методичні рекомендації для самостійної роботи, методичні рекомендації, що містять питання, завдання, задачі, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів освіти, завдання для контролю залишкових знань здобувачів освіти і їх якості, методичні рекомендації з організації практики, методичні рекомендації з організації та виконання кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) тощо.

Коледж забезпечений навчально-лабораторним обладнанням і навчально-методичними матеріалами, лабораторними і навчальними приміщеннями, які відповідають програмним вимогам викладання.

До цих ресурсів віднесено бібліотеку, читальну залу, навчальні й лабораторні приміщення, кабінети, навчальне обладнання і методичні матеріалами, комп’ютери і програмне забезпечення.

Коледж постійно реагує на відгуки здобувачів освіти, відслідковує, переглядає і вдосконалює ефективність організації освітнього процесу коледжі.

Коледж для ефективного забезпечення якості здійснює постійний самоаналіз на підставі аналізу інформації про свою власну діяльність.

Відбувається аналіз звітів про діяльність циклових комісій та кафедри, методичної ради, гуртків, кабінетів, які подаються заступникам директора по завершенню семестру. На підставі вивчених документів формується звіт про роботу закладу за відповідний період, який включає інформацію про навчальну, виховну, методичну тощо.

Отже, розбудова системи забезпечення якості фахової передвищої освіти спрямована на досягнення високої ефективності функціонування коледжу, його визнання з боку громадськості та підвищення статусу закладу освіти.