СТРУКТУРА ОАДФК ОДЕСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Структурні підрозділи Відокремленого структурного підрозділу «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка» (надалі – Коледж) створені відповідно до чинного законодавства України та головних завдань діяльності Коледжу і функціонують відповідно до окремих положень, що розроблені Коледжем і затверджені директором.

Структурні підрозділи створені відповідно до розділу 3 Положення про Коледж:

Основними структурними підрозділами коледжу є: відділення, відділення з професійної (професійно-технічної) підготовки, відділення довузівської підготовки, кафедри, циклові комісії, учбовий полігон, навчально-виробничі майстерні, бібліотека та інші підрозділи.

Відділення – структурний підрозділ коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей (освітньо-професійних програм), спеціалізацій, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюється наказом директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 здобувачів освіти за різними формами навчання

Керівництво відділенням здійснює завідувач, з яким укладається трудовий договір (угода) та призначається на посаду наказом директора Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

Завідувач відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів відділення.

Кафедра – це структурний підрозділ коледжу, що провадить освітню, навчально-виховну, методичну та наукову діяльність у визначеній галузі. Кафедра здійснює підготовку за ступенем вищої освіти (початковим) рівнем молодший бакалавр та бакалавр, забезпечує виконання навчальної програми базового рівня вищої освіти з дисциплін професійної та практичної підготовки й відповідає за якість викладання цих дисциплін. Кафедра підпорядковується завідувачу відділенням, до складу якого вона входить.

Кафедра створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри та призначається на посаду наказом директора Коледжу.  Посада завідувача кафедрою є виборною та обирається строком на п’ять років. Укладанню трудового договору (угоді) передує конкурсний відбір з урахуванням пропозицій трудового колективу кафедри та затверджується кандидатура на адміністративній раді Коледжу. На посаду завідувача кафедрою може претендувати особа, що має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр), науковий ступінь та/або вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 2-х років.

Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та прикладною науковою діяльністю викладачів.

Циклова комісія — це структурний підрозділ Коледжу, що провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (освітньо-професійною програмою), спеціалізацією, групою освітньо-професійних програм однієї або споріднених галузей. Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи.

Перелік циклових комісій, голови циклових комісій та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу на кожний навчальний рік.

Структурними підрозділами коледжу є:

  1. навчально-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців певних спеціальностей та/або проводять прикладні наукові дослідження;
  2. відділення довузівської підготовки, лабораторії, навчально-методичні та комп’ютерні кабінети, навчально-виробничі майстерні, виробничі структури, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення;
  3. віділення професійної (професійно-технічної) підготовки;
  4. адміністративні (бухгалтерія, відділ кадрів) та господарські (гуртожитки, медичний пункт) підрозділи, що забезпечують діяльність та виконання зобов’язань коледжу;
  5. інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.