Студентська рада

Студентське самоврядування в ВСП «ОАДФК ОНПУ» є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу. Воно забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні коледжем.
Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, формування активної соціальної позиції серед студентської молоді ВСП «ОАДФК ОНПУ».

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • контроль за дотриманням студентами навчальної дисципліни, виконанням своїх обов’язків, вимог положення «Правила внутрішнього розпорядку коледжу»та інших нормативно-правових документів, що діють в коледжі та поширюються на студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивно-оздоровчій, організаційно-санітарно-просвітницькій діяльності студентів;
 • сприяння діяльності предметних гуртків;
 • організація дозвілля студентів: проведення конкурсів, свят, диспутів, спортивних заходів, днів відділень тощо;
 • представництво та участь у роботі Педагогічної ради коледжу, стипендіальних комісій та інших колегіальних органів коледжу та його структурних підрозділів;
 • координація роботи з профспілкою студентів, студентськими громадськими та молодіжними організаціями міста.

Принципи роботи:

 • добровільність, колегіальність, відкритість;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до компетенції органів студентського самоврядування, самостійність у виробі форм та методів здійснення повноважень;
 • незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;
 • виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;
 • рівність прав Студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відвідних представницьких органів;
 • співпраця з адміністрацією коледжу, відповідними службами та окремими посадовими особами коледжу (класними керівниками академічних груп, адміністрацією коледжу та його структурних підрозділів: гуртожитків, відділень тощо).

Студентське самоврядування в коледжу діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів МОН України  «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України». Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) Студентів. Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою Студентів на добровільних засадах. Обрання представницьких органів студентського самоврядування здійснюється

СТУДРАДА-План-роботи-перетворено-1