Студентська рада

Студентське самоврядування в ВСП «ОАДФК ОНПУ» є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу. Воно забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь в управлінні коледжем.
Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, формування активної соціальної позиції серед студентської молоді ВСП «ОАДФК ОНПУ».

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • контроль за дотриманням студентами навчальної дисципліни, виконанням своїх обов’язків, вимог положення «Правила внутрішнього розпорядку коледжу»та інших нормативно-правових документів, що діють в коледжі та поширюються на студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння навчальній, науковій, творчій, спортивно-оздоровчій, організаційно-санітарно-просвітницькій діяльності студентів;
 • сприяння діяльності предметних гуртків;
 • організація дозвілля студентів: проведення конкурсів, свят, диспутів, спортивних заходів, днів відділень тощо;
 • представництво та участь у роботі Педагогічної ради коледжу, стипендіальних комісій та інших колегіальних органів коледжу та його структурних підрозділів;
 • координація роботи з профспілкою студентів, студентськими громадськими та молодіжними організаціями міста.

Принципи роботи:

 • добровільність, колегіальність, відкритість;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до компетенції органів студентського самоврядування, самостійність у виробі форм та методів здійснення повноважень;
 • незалежність від політичних партій, рухів, релігійних організацій;
 • виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;
 • рівність прав Студентів на участь у студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відвідних представницьких органів;
 • співпраця з адміністрацією коледжу, відповідними службами та окремими посадовими особами коледжу (класними керівниками академічних груп, адміністрацією коледжу та його структурних підрозділів: гуртожитків, відділень тощо).

Студентське самоврядування в коледжу діє відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказів МОН України  «Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України». Єдиним вищим колегіальним органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) Студентів. Представницькі органи студентського самоврядування створюються за ініціативою Студентів на добровільних засадах. Обрання представницьких органів студентського самоврядування здійснюється

ПЛАН-СТУДРАДИ-ВСП-ДУ-ОП-2021-2022

14.02.2022 року відбулось засідання Ради студентського самоврядування Відокремленого структурного підрозділу «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж ДУ «ОП» в дистанційному режимі, на якому представники студентського активу  разом з заступником директора з виховної роботи обговорювали питання, що стосувались підтримки ініціативи Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України щодо створення фоторобіт за тематикою «З Україною в серці», а також визначення пріоритетних напрямів роботи до завершення навчального семестру 2021/2022.

 14 березня 2023 року у Відокремленому структурному підрозділі «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка» пройшло засідання представників студентського активу, студентського самоврядування  коледжу. Не зважаючи на чисельні «повітряні тривоги» студентський актив у бомбосховищі ОАДФК Одеської політехніки розглянув нагальні питання, що стосувались надання інформації про проведені заходи, а також про перелік справ, які ще планується зробити протягом 2022-2023 навчального року.

Протокол_частина_Засідання_активу_14_03_2023