Циклова комісія дорожньо-економічних дисціплін

            Циклова комісія дорожньо- економічних дисциплін  ВСП «Одеського автомобільно-дорожнього фахового коледжу НУ «Одеська політехніка» забезпечує викладання економічних дисциплін на всіх спеціальностях коледжу.

       Головним змістом діяльності педагогічних працівників  циклової комісії дорожньо–економічних  дисциплін   є пошук нового, того, що допомагає їм і здобувачам освіти співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

       Основні напрями роботи циклової комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
 • робота з обдарованими студентами, у форматі розвитку їхнього інтелекту;
 • використання міжпредметних зв’язків при викладанні економічних дисциплін;
 • організація навчального процесу на основі доступності якісного навчального матеріалу, високопрофесійних дистанційних та очних занять;
 • забезпечення особистісного розвитку студентської молоді згідно з її індивідуальними задатками і здібностями;
 • підвищення якості навчання шляхом поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни;
 • забезпечення потреб суспільства та держави у кваліфікованих кадрах.

           Мета роботи педагогічних працівників циклової комісіїї

полягає у підвищенні успішності здобувачів освіти  та покращенні якості фахових молодших бакалаврів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на удосконалення процесу навчання і виховання здобувачів освіти;
 • методичної роботи, яка забезпечує реалізацію навчально-виховної мети, шляхом підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
 • нагромадження передового педагогічного досвіду, застосування прогресивних методів навчання і виховання.

          Викладачі циклової комісії працюють над методичною проблемою – формування креативного педагога, як необхідної умови реалізації інновацій та інтенсивних технологій навчання.

          Основним завданням викладачів є створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. У процесі роботи вдосконалюється методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять, самостійної роботи здобувачів освіти; застосовується особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання, інформаційні технології.

         Циклова комісія дорожньо-економічних дисциплін працює над реалізацією принципів методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно-орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного здобувача освіти.

        До складу циклової комісії економічних дисциплін входять педагогічні працівники, які володіють сучасними технологіями навчання і мають великий педагогічний досвід та професійний рівень.

ХОДЗИНСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Голова циклової комісії дорожньо-економічних дисциплін

Спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін.

Членкиня  Громадської організації «Інститут  соціально-економічних інновацій»

Освіта:  Одеський інститут народного господарства

Професійна кваліфікація: економіст

Освіта: Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Професійна кваліфікація: спеціаліст з транспортних технологій

Педагогічне кредо: Все, що я знаю та умію для тих з ким працюю та кого навчаю.

МАТЯШ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА.

Заступник директора з навчальної роботи  

Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Одеська  будівельна академія будівництва та архітектури

Професійна кваліфікація: інженер-будівельник

Педагогічне кредо: Боротися та шукати. Знайти та не здаватись!(В. Каверін)

Викладає дисципліни:  Вишукування.   Геодезія.  Виробничі підприємства.

КОСТРУБІНА ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА .

Завідувач дорожньо- економічного відділення.

 Спеціаліст  вищої категорії 

Освіта: Одеський інженерно-будівельний інститут

Професійна кваліфікація: інженер-будівник

Педагогічне кредо:  Завжди  пізнавати світ і навчати цьому інших

Викладає дисципліни:  Дорожньо-будівельні матеріали.  Охорона праці. 

КАРАЯНІ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  

Заступник директора з виховної роботи роботи

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Одеський державний економічний      університет

Професійна кваліфікація: магістр з фінансів та кредиту

 Педагогічне кредо:  «Віддай людині крихітку себе, за це   душа наповнюється світлом»(Ліна  Костенко)

Викладає економічні  дисципліни.

ШЕВЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА.

Спеціаліст вищої категорії, методист, викладач економічних дисциплін. Відмінник освіти України.

Членкиня  Громадської організації «Інститут  соціально-економічних інновацій»

Освіта:  Харківський автомобільно-дорожній інститут.

Професійна кваліфікація: інженер-економіст

Педагогічне кредо: Праця, оптимізм, постійне

самовдосконалення – запорука життєвого успіху.

НОВАК ЛІДІЯ СЕМЕНІВНА

Спеціаліст вищої категорії, методист. Відмінник освіти України.

Освіта:  Київський автомобільно-дорожній інститут.

Професійна кваліфікація: інженер  шляхів сполучення

Педагогічне кредо: Учитись важко, а вчити ще важче, але не мусиш зупинятись ти, якщо студентам віддаєш усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти»

Викладає дисципліни: Будівництво автомобільних доріг і аеродромів.  Утримання та ремонт автомобільних доріг і аеродромів.

ФІЛОНЕНКО  ТЕТЯНА  ВІКТОРІВНА,

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Одеський інститут народного господарства

Професійна кваліфікація: економіст

Педагогічне кредо: Професійність, цілеспрямованість, віра в майбутнє

Викладає дисципліни:  Податкова система. Основи аудита.

СЕРГЄЄВА НАДІЯ ФЕДОРІВНА 

Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Одеський інститутнародного господарства

Професійна кваліфікація: економіст

Педагогічне кредо: Вчити – значить вести до успіху!

Викладає дисципліни: Бухгалтерський облік

КНЯЗЄВА  НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Спеціаліст вищої категорії

Освіта: Одеський інститут народного господарства

Професійна кваліфікація : товарознавець вищої кваліфікації

Педагогічне кредо : Гармонія у стосунках зі студентами та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення.

Викладає дисципліни: Фінанси підприємства. Менеджмент.

КОВРА ОЛЕНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Спеціаліст вищої категорії, викладач економічних дисциплін

Освіта: Одеський національний політехнічний університет,                        

Професійна кваліфікація: менеджер-економіст

Педагогічне кредо: Не зупинятися на досягнутому, шукати,          вчитися кожну годину, творити і йти вперед- там успіх.

Циклова комісія є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійними програмами:

 • Організація обслуговування на транспорті;
 • Транспортно-експедиційна та брокерська діяльність;
 • Бухгалтерський облік;
 • Економіка підприємства;
 • Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів.

           Викладачі циклової комісії орієнтують здобувачів освіти на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

Випускники циклової комісії коледжу  є не просто висококваліфікованими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими і з демократичним світобаченням.

           Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Члени циклової комісії працюють над удосконаленням педагогічної майстерності, проходять стажування та підвищення кваліфікації в ЗВО України. Беруть не тільки участь у обласних,  Всеукраїнських науково- практичних конференціях , а також є організаторами таких конференцій.  Займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у тренінгах, практичних семінарах, круглих столах, конкурсах та майстер -класах.

            Метою виховної діяльності на цикловій комісії є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно  української  державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.

Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами. Організація виховної роботи на цикловій комісії постійно вдосконалюється, відпрацьовуються нові методики, активізуються традиційні види діяльності.

07.10.2023року здобувачі освіти групи 211ДЕВ спеціальності «Менеджмент»  приймали участь у фінансовому тренінгу «Життєвий капітал» у рамках Національного прєкту з фінансової грамотності 2.0. під керівництвом викладача циклової комісії Шевченко С.В.

     Участь у тренінгу дала змогу учасникам знайти відповіді на питання:

що таке фінансова незалежність і фінансова свобода,  як і куди інвестувати, що таке «фінансова подушка безпеки», як використовувати кредити з користю? та інш.

               08.11.2023 року участь у III Міжвузівській науково-практичній студентській конференції

“Європейський вектор стану фінансів та оподаткування в сучасних умовах розвитку економіки”

Здобувачі освіти Артемій Нахимчук та Юліанна Новак-Кривчук доповідь на тему:  «Концепція формування фінансових АІС для малих виконавчих груп», науковий керівник викладач циклової комісії Шевченко С.В.

Учасники конференції отримали сертифікати та електронний збірник тез доповідей            15.11.2023р. Цикловою комісією спільно із кафедрою торговельного підприємництва , товарознавства та управління бізнесом Одеського національного технологічного університету  проведено навчальний майстер-клас «Бізнес -проєкт  «Моя мрія» із здобувачами освіти спеціальностей Менеджмент, Бухгалтерський облік та Економіка підприємства

Організатори  заходу : голова циклової комісії Ходзинська О.О. та викладач Шевченко С.В.

Наші Стейкхолдери Басюркина Н Й. професор, зав.кафедрою торговельного підприємництва , товарознавства та управління бізнесом ОНТУ та  Спаський І.Д. старший викладач кафедри.

Майстер-клас був присв’ячений  пошуку проєкту своєї мрії.

Із учасників заходу створили  команди по 5-6 людей. Кожна команда тримала завдання придумати проєкт, що поєднує їх інтереси та бачення власного майбутнього.

Придуманий проєкт своєї мрії кожна команда презентувала у формі казки та міфу. Що надало їм можливості побачити свої проєкти в альтернативній перспективі та цікаво презентувати

В кінці тренінгу був підведений підсумок у формі рефлексії виконаних завдань. Кожен член команди мав можливість розповісти, що він для себе виніс із практики майстер-класу.

Організаторів заходу порадували висловлювання учасників тренінгу:

«разом ми здатні подолати будь-які перешкоди та здійснити свої мрії!”,

 « гра навчила нас, що віра у себе та допомога інших можуть подолати будь-які труднощі.»

« для того, щоб кожна ідея стала реальністю, потрібно було тільки віру у себе і велике бажання.»

«Робота в команді дуже сподобалася, хоча спочатку було боязно від того, що в команді були студенти не моєї групи. А в  підсумку зрозумів, що вони усі однодумці, що дуже швидко ми розуміли один одного»

В процесі проведення майстер-классу була дружня, креативна атмосфера. Учасники  проявляли як своє мислення, так і емоції.

14 грудня 2023року  в рамках роботи студентського інноваційного клубу « Інноваційне  та розумне суспільство» обласної методичної комісії  викладачів економіки та фінансів відбувся (дистанційно) конкурс стартапів здобувачів освіти « Бізнес задля  перемоги України».

 На конкурс від коледжу були представлені два  бізнес-проєкти: « Агенція з автоматизації бізнесу» — автори бізнес- проєкту здобувачі освіти   Артемій Нахимчук гр. 202АВ та Юліанна Новак-Кривчук гр. 231Тт.

              Конкурсна комісія   нагородила авторів бізнес-проєкту  Дипломом I ступеня у номінації «Інноваційна бізнес-ідея».

Наукові керівники проєкту Ходзинська О.О. та Шевченко С.В.

Бізнес-проєкт « Автосервіс на колесах» — автори бізнес-проєкту здобувачі освіти гр.222 АВ

 Ігор Фатюхін та Іван Чернега .

Конкурсна комісія   нагородила авторів бізнес-проєкту  Дипломом I ступеня.

Науковий керівник  проєкту викладач  циклової комісії  Ковра О.В.