Циклова комісія іноземної мови

Світ змінюється, кордони між державами зникають. Україна рухається разом зі світом і розширення міжнародних зв’язків та її інтеграція до європейської та світової спільноти є реальністю сьогодення. За таких умов усе більше уваги приділяється вивченню іноземної мови, причому це стосується усіх сфер життя, де іноземна мова є ключем для розвитку міжнародних відносин та обміну інформацією особливо в технічній сфері.

До випускників фахової передвищої освіти висуваються додаткові вимоги щодо володіння іноземними мовами. Потреба сучасного суспільства в спеціалістах, які вільно володіють іноземною мовою в побуті та професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних ідей для розв’язання проблеми оптимізації та інтенсифікації навчання іноземним мовам, здобування нових знань, удосконалення рівня мовної та мовленнєвої компетентності. 

Поступово втрачає актуальність функція викладача як основного джерела інформації, він перетворюється на організатора, консультанта, керівника та експерта самостійної роботи студента. Усе це потребує пошуку більш ефективних засобів навчання. І тому творчі зусилля викладачів ЦК іноземної мови спрямовані на підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу в нашому коледжі.

Увага до студента, його проблем, формування у студента навичок та умінь володіння мовою на належному рівні, ділового спілкування з іноземними партнерами – це не повний перелік, яким керуються викладачі комісії на будь-якому етапі викладання.

Заняття проводяться за лексично-практичною формою навчання з використанням інноваційних та комп’ютерних технологій  (ділові та імітаційні ігри, заняття-екскурсії на підприємства, диспути).

      Комісія іноземних мов створена в 2005 році. До того часу викладачі іноземних мов були у складі комісії гуманітарних дисциплін. Нині до складу комісії входять викладачі англійської мови: Язаджи Л.В. – викладач вищої категорії, голова циклової комісії, викладачі першої категорії Дойкова В.І., Ненку Н.В., Новаченко І.Г.

Головною метою навчання іноземних мов у ВСП «Одеський авомобільно-дорожній фаховий коледж ДУ «Одеська Політехніка» є підготовка майбутніх спеціалістів до практичного володіння іноземними мовами з професійно-орієнтованим спрямуванням у сферах економіки, транспортних перевезень, автомобільному транспорті та будуванні доріг. Опанування іноземними мовами розглядається як набуття студентами комунікативної компетенції для практичного користування певною іноземною мовою, а саме: працювати з відповідною іншомовною інофрмацією зі своєї спеціальності, листуватися з іноземними партнерами, брати участь у ділових бесідах при укладанні угоди, контракту і т.д. Наш випускник повинен бути конкурентно-  спроможним, вміти адаптуватися жити в глобальному суспільстві, застосовувати отримані знання у власній практичній діяльності.

Основним своїм завданням викладачі вважають впровадження нових активних способів і форм навчальної діяльності на занятті, які б стимулювали студентів використовувати іноземну мову як під час спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для набуття знань, щоб вони були здатні орієнтуватися в соціокультурних аспектах країни, мову якої вивчають.

Методичне забезпечення створене викладачами, постійно поповнюється й удосконалюється відповідно до вимог сучасної науки та техніки. Члени комісії беруть активну участь у конференціях та тижнях іноземної мови на обласному рівні, готують студентів до участі в обласних предметних олімпіадах та конкурсах, де студенти займають призові місця.

Педагоги циклової комісії плідно працюють з автентичними англійськими підручниками Oxford  Cambridge (Solutions Pre-Intermediate, English for Logistics, English for Automobile Industry) та Pearson (Market Leader), для забезпечення ефективного вивчення іноземної мови та оволодіння комунікативною компетентністю студентами коледжу, підготовки до ЗНО.

Розробляються нові програми, методичні посібники («Transportation system», «Практикум для розвитку навичок читання з англійської мови для фахівців автомобільної та машинобудівної галузі», «Logistics and transportation») та рекомендації («Алгоритм виконання проектів з англійської мови», «Навчальний посібник з англійської мови “Motor Car Anatomy”). Викладачі активно створюють електронні ресурси для дистанційного навчання з використанням інноваційних технологій на базі наступних платформ Google Classroom та OnlineTestPad. 

Вивчення іноземної мови не закінчується в аудиторії. Викладачі працюють і над розвитком творчої діяльності студентів в позааудиторний час.

І протягом цих років постійно проводяться такі заходи:

  • Вікторини з країнознавства
  • Фотоконкурси за професією
  • Конференції «Моя майбутня професія»
  • Конкурс презентацій «Я у професії»

На постійній основі працює гурток іноземної мови, де студенти вдосконалюють навички використання мови. В гуртку за допомогою пошукових робіт студенти працюють над створенням  різнопланових  проектів і доповідей, повідомлень та рефератів.

Щоденна робота об’єднує наші спільні зусилля, спрямовані на реалізацію поставленої мети, об’єднує нас, досвідчених педагогів та молодь, не даючи зупинятися на досягнутому, – така сутність нашої діяльності…